لیست مشخصات دفاتر کفالت استان گـلـستـان

لیست مشخصات دفاتر کفالت ، اقامت و اشتغال استان گـلـستـان

ردیف شـماره دفـتـر آدرس
شماره تماس
1 1102 گرگان / خ شهدا ، روبروی لاله11 ، مجتمع اداری گلچین، طبقه اول 2249195- 0171
2249196 -
2 1101 گرگان / خ رجایی، نرسیده به 4 راه ، جنب کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، ساختمان شاهینی 2237865-0171
3 1103 گنبد/ چای بوئی، خ یاس، جنب مسجد جامع 3346509
3346512