لیست مشخصات دفاتر کفالت استان قـزویـن

لیست مشخصات دفاتر کفالت ، اقامت و اشتغال استان قـزویـن

ردیف شـماره
دفـتـر آدرس شماره تماس
1 804 خ شهید انصاری، نبش کوچه داماد ، پ 57، مجتمع امیر ، طبقه 2، واحد 5 2568761-0281
2 803 نواب شمالی، بالاتراز راهنمایی و رانندگی سابق ، مقابل مدرسه امیرکبیر، پ 241 3343838-0281
3 801 میدان ترمینال ، نبش کوچه باغ دبیر ، (شهید ضرابی) ،جنب دفترخانه اسناد رسمی 107، طبقه اول ، واحد2 2550564- 0281
4 802 خیابان راه آهن ، مقابل آب انبارسردار ، پ 443، جنب فـروشگاه سبحان ، طبقه فوقانی موتورسیکلت سازی 3352559 - 0281