نمونه نامه شرکتها

نمونه نامه صدورروادید باحق کار

مدیرکل محترم اشتغال اتباع خارجی

با سلام

احتراما به اصلاع میرساند این شرکت نیاز مبرم به خدمات آقای .........دارای گذرنامه به شماره ........تبعه کشور.......می باشد .

خواهشمند است دسنورفرمایید تا نسبت به صدورروادید ورود باحق کاربرای نامبرده اقدام لازم معمول گردد.

                                                                               مهروامضاء صاحبان امضاءمجازدرشرکت

............................................................................................................................................................................................................................................

نمونه نامه صدورپروانه کار

مدیرکل محترم اشتغال اتباع خارجی

با سلام

احترامابه اطلاع میرساند این شرکت نیازمبرم به خدمات آقای .........دارای گذرنامه به شماره .......تبعه کشور......می باشد.

خواهشمند است دستورفرمایید نسبت به صدورپروانه کاربرای نامبرده اقدام لازم معمول گردد.

                                                                          مهروامضاء صاحبان امضاءمجازدرشرکت

............................................................................................................................................................................................................................................

نمونه نامه تمدیدپروانه کار

مدیرکل محترم اشتغال اتباع خارجی

با سلام

احتراما به اصلاع میرساند این شرکت نیاز مبرم به خدمات آقای .........دارای گذرنامه به شماره ........تبعه کشور.......می باشد .

خواهشمند است دسنورفرمایید تا نسبت به تمدیدپروانه کاربرای نامبرده اقدام لازم معمول گردد.

                                                                             مهروامضاء صاحبان امضاءمجازدرشرکت

............................................................................................................................................................................................................................................

 

نمونه نامه ابطال پروانه کار

مدیرکل محترم اشتغال اتباع خارجی

با سلام

احتراما خواهشمند است دسنورفرمایید تا نسبت به ابطال پروانه کاربرای اقای .........به شماره گذرنامه .........

اقدام لازم معمول گردد.


                                                                                مهروامضاء صاحبان امضاءمجازدرشرکت

............................................................................................................................................................................................................................................