راهنمای تکمیل مدارک

 

راهنمای تکمیل و ارائه مدارک مورد نیاز

 صدور روادید با حق کار و صدور پروانه کار، تمدید و تجدید و ابطال پروانه کار

الف-  صدور روادید ورود با حق کار

1-دستورالعمل روش اجراییاصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی

2- درخواست کتبی کارفرما، مبنی بر درخواست روادید ورود با حق کار با مهر و امضای مجاز .

3- تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات کارفرما با مُهر و امضای مجاز .

4- تکمیل 2 نسخه فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی  با مُهر و امضای مجاز .

5 تکمیل 2 نسخه فرم اطلاعات شغلی تبعه خارجی با مُهر و امضای مجاز .

6- تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات آن (شرکت هایی که دارای سابقه قبلی در این اداره کل می باشند ضمیمه نمودن تصویر آخرین تغییرات روزنامه رسمی الزامی است )

7 تصویر پروانه زناشویی صادره توسط وزارت کشور یا یکی از استانداری های کشور و   همچنین تصویر سند ازدواج و شناسنامه پس از رویت اصل آنها برای آن دسته از اتباع خارجی که دارای همسر ایرانی می باشند.

8 تکمیل فرم تعهد کارفرما با مهر و امضای مجاز.

9- تصویرگذرنامه ودرصورت حضور تبعه درایران اصل گذرنامه الزامی است.

تبصره 1:  برای آن دسته از اتباع خارجی که به منظور نصب و راه اندازی در بخش صنایع و کارخانجات خصوصی و تحت پوشش عازم کشور جمهوری اسلامی ایران هستند علاوه بر مدارک فوق مدارک زیر نیز ضروری است:

1 - تصویر قرارداد خرید ماشین آلات.

2 - تصویر برگ سبز ترخیص ماشین آلات از گمرک .

3 - تصویر موافقت اصولی و یا پروانه بهره برداری.

تبصره 2 : جهت ورزشکاران ارائه قرارداد و تأییدیه کمیته ملی المپیک الزامی است .

تذکرات مهم :

1 - کارفرما مکلف است حداکثر یک ماه پس از ورود تبعه به کشور مدارک لازم جهت صدور روادید با حق کار وی را به اداره کل ارائه نماید. بدیهی است در صورت تأخیر طبق ماده 181 قانون کار جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد گردید.

2 - شرکتهای بخش پروژه، لازم است ابتدا نمودار سازمانی پرسنل خارجی خود را همراه یک نسخه از تصویر قرارداد منعقده ترجمه شده که حاوی ( موضوع قرارداد ، تاریخ شروع و خاتمه ، مبلغ قرارداد،برنامه های آموزشی، تعیین درصد نیروی کار خارجی و ایرانی و امضاء طرفین قرارداد ) باشد  را ارائه نمایند.

3 - مدت اعتبار روادید ورود با حق کار از تاریخ اعلام شده توسط این اداره کل به وزارت امور خارجه به مدت 3 ماه خواهد بود.

4 -برای ابطال روادید ارائه درخواست کتبی کارفرما با ذکر آخرین شماره روادید الزامی است .

5-برای ارائه مدارک وتحویل پروانه کارمی بایست کارمندرسمی(بیمه شده ومطلع به اموروفعالیت های شرکت) بامعرفی نامه معتبر ازسوی شرکت متبوع به اداره کل معرفی گردد،درغیراینصورت از تبعه ویا پیک وتحصیل دارهیچگونه مدارکی تحویل ویادریافت نمی گردد.

کلیه اوراق تعهد آورمیباشد ومیباست طبق اساسنامه با مهروامضاءمجازارائه گردد


ب -  صدور پروانه کار

اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی

1 - درخواست کتبی کارفرما مبنی بر صدور پروانه کار تبعه مورد نظر، با امضاء و مهر مجاز کارفرما،

( اتباعی که دارای کد اختصاصی  رایانه ای در این اداره کل می باشند ، قید کد اختصاصی  الزامی است.

2 - تکمیل 2نسخه فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی با الصاق عکس و به مهر و امضای مجاز .

3 تکمیل2 نسخه فرم  اطلاعات شغلی تبعه خارجی با مهر و امضای مجاز .

 

4 - اصل فیش بانکی به مبلغ 4/000/000 واریز شده به

حساب شماره شباIR63/0100/0040/0101/8601/0013/27

شناسه پرداخت:34/3018/6741/4012/0000/0000/0000/0000
خزانه داری کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران.

5 -  1قطعه عکس 4×3 پرسنلی رنگی بدون عینک با حفظ شئونات اسلامی برای خانم ها که به نامه اصلی شرکت الصاق میگردد.(درمجموع 3قطعه عکس بافرم ها)

5/1-خرید بیمه حوادث ازسایت بیمه حیات امن www.hayateamn.ir

6-  اصل گذرنامه تبعه خارجی به منظور رویت به همراه تصویر صفحات روادید .

7- در صورت داشتن دفترچه پناهندگی، ارائه یک نسخه تصویر از صفحات دفترچه مزبور که دارای
2 ماه اعتبار باشد و در صورت داشتن کارت رانده شدگی، ارائه یک نسخه تصویر کارت مزبور که دارای اعتبار باشد الزامی است .

8 - مدارک تحصیلی و یا تجربی ترجمه شده تبعه که به تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع تبعه رسیده باشد. آن دسته از کارشناسانی که به منظور نصب و راه اندازی برای مدت موقت به کشور وارد می شوند نیازی به ارائه مدارک تحصیلی یا تجربی ندارند.

9-برای ارائه مدارک وتحویل پروانه کارمی بایست کارمندرسمی(بیمه شده ومطلع به اموروفعالیت های شرکت) بامعرفی نامه معتبر ازسوی شرکت متبوع به اداره کل معرفی گردد،درغیراینصورت از تبعه ویا پیک وتحصیل دارهیچگونه مدارکی تحویل ویادریافت نمی گردد.

کلیه اوراق تعهد آورمیباشد ومیباست طبق اساسنامه با مهروامضاءمجازارائه گردد

 

ج - تمدید پروانه کار:

اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی

لوگو Fa

1 - درخواست کتبی کارفرما مبنی بر تمدید پروانه کار تبعه خارجی مورد نظر با ذکر علت و چگونگی موارد نیاز به اشتغال تبعه موصوف با مُهر و امضای مجاز .

2   تکمیل 2نسخه فرم اطلاعات شغلی تبعه خارجی با مُهر و امضای مجاز .

3 - تکمیل 2 نسخه  فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی با مُهر و امضای مجاز .

4-تکمیل فرم گزارش عملکرد

5- 1قطعه عکس 4×3 پرسنلی رنگی بدون عینک با حفظ شئونات اسلامی برای خانم ها که به نامه اصلی شرکت الصاق میگردد.(درمجموع 2قطعه عکس بافرم ها)

6- اصل فیش بانکی به مبلغ 2/850/000 ریال واریز شده به

حساب شماره شباIR63/0100/0040/0101/8601/0013/27

شناسه پرداخت:34/3018/6741/4012/0000/0000/0000/0000

خزانه داری کل قابل پرداخت در کلیه شعبه بانک ملی.

7- خرید بیمه حوادث ازسایت بیمه حیات امن www.hayateamn.ir

8 - اصل گذرنامه تبعه خارجی به منظور رویت ، به همراه تصویر صفحات اول و آخرین پروانه اقامت .

9- اصل پروانه کار.

10-فرم اطلاعات کارفرما (درصورت هرگونه تغییر)

11 - تصویر روزنامه رسمی ( در صورت هرگونه تغییر ).

12 -  ارائه اصل شناسنامه همسرایرانی تبعه خارجی جهت رویت (در خصوص آن دسته از اتباعی که دارای همسر ایرانی می باشند).

13- اصل دفترچه پناهندگی معتبر جهت پناهندگان و ارائه اصل کارت رانده شدگی معتبر جهت رانده شدگان به منظور رویت.

13-مفاصا حساب مالیاتی.

تبصره:

1-مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه کار می بایستی یک ماه قبل از انقضاء اعتبار پروانه کار به ادارات کل ذیربط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ارائه شود.

2-کلیه اوراق تعهد آورمیباشد ومیباست طبق اساسنامه با مهروامضاءمجازارائه گردد

3-درصورت آماده نبودن مفاصاحساب مالیاتی شرکت میتواند قبل ازانقضای پروانه کاردرخواست ومدارک خودراتحویل اداره کل نماید تامشمول جریمه نگردد.

 

ھ تجدید پروانه کار (تغییر کارفرما ) :

اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی

1 - درخواست کتبی کارفرما مبنی بر تجدید پروانه کار با مُهر و امضای مجاز .

2 - تکمیل 2 نسخه فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی با مُهر و امضای مجاز.

3 - تکمیل 2نسخه فرم اطلاعات شغلی تبعه خارجی با مُهر و امضای مجاز .

4   نامه از سوی کارفرمای قبلی مبنی براختتام کار .

5 - تکمیل یک نسخه  فرم اطلاعات کارفرما با مُهر و امضای مجاز .

6- مفاصا حساب مالیاتی.

7– اصل گذرنامه تبعه خارجی جهت رؤیت به همراه تصویر صفحات اول و آخرین اقامت .

8 - اصل پروانه کار.

9 - اصل فیش بانکی به مبلغ 4/000/000ریال واریز شده به  

حساب شماره شباIR63/0100/0040/0101/8601/0013/27

شناسه پرداخت:34/3018/6741/4012/0000/0000/0000/0000

 خزانه داری کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران.

10-دوقطعه عکس 4×3 پرسنلی بدون عینک برای خانم ها با حفظ شئونات اسلامی

11- رویت اصل شناسنامه همسر ایرانی (برای آن دسته از اتباع خارجی که دارای همسر ایرانی هستند)

12   تکمیل فرم گزارش عملکرد توسط کارفرمای قدیم .

13 تکمیل فرم تعهد کارفرما توسط کارفرمای جدید .

14- تصویر یک نسخه روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات .

تذکر :

1-برای آن دسته از اتباع خارجی که به منظور نصب و راه اندازی در بخش صنایع و کارخانجات عازم کشور جمهوری اسلامی ایران می باشند و علاوه بر مدارک فوق ، مدارک زیر مورد نیاز است:

الف- یک نسخه تصویر قرارداد خرید ماشین آلات.

ب- یک نسخه تصویر برگ سبز ترخیص ماشین آلات از گمرک.

ج- یک نسخه تصویر موافقت اصولی و یا پروانه بهره برداری.

کلیه اوراق تعهد آورمیباشد ومیباست طبق اساسنامه با امضای مهرمجازارائه گردد

و تغییر محل کار و نوع کار :

درصورتیکه درخواست مربوط به تغییر منطقه جغرافیایی خدمت و یا تغییر سمت شغلی اتباع خارجی باشد صرفاً اجرای بندهای ذیل الزامی است.

1 درخواست کتبی کارفرما مبنی بر تغییر محل یا نوع کار .

2 - اصل فیش بانکی به مبلغ 2/850/000 ریال واریز شده به  

حساب شماره شباIR63/0100/0040/0101/8601/0013/27

شناسه پرداخت:34/3018/6741/4012/0000/0000/0000/0000

خزانه داری کل قابل پرداخت در کلیه شعبه بانک ملی.

3- تکمیل 2 نسخه فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی با مُهر و امضای مجاز.

4 - تکمیل 2نسخه فرم اطلاعات شغلی تبعه خارجی با مُهر و امضای مجاز .

5 - اصل پروانه کار.

6- رویت اصل شناسنامه همسر ایرانی (برای آن دسته از اتباع خارجی که دارای همسر ایرانی هستند)

کلیه اوراق تعهد آورمیباشد ومیباست طبق اساسنامه با مهروامضاءمجازارائه گردد

د ابطال پروانه کار :

1 درخواست کتبی کارفرما با درج کد شناسایی تبعه و کد شناسایی کارفرما (برای بخش پروژه قید شماره چارت سازمانی تبعه ضروری می باشد.)

2 اصل پروانه کار

تبصره : درصورت نیاز اعلام مراتب ابطال پروانه کار به گمرکات کشور  ، کارفرمایان مکلفند موضوع را در درخواست ابطال درج نمایند .

کلیه اوراق تعهد آورمیباشد ومیباست طبق اساسنامه با مهروامضاءمجازارائه گردد

درخواست نمودار سازمانی :

1-   رعایت مفاد ماده 128 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

2-  تکمیل یک نسخه فرم طلاعات اولیه مربوط به بخش پروژه (منظور از پیمانکار در فرمهای مزبور شرکت مجری پروژه می باشد که در کشور به ثبت رسیده است.)

3- تکمیل یک نسخه فرم  اطلاعات اولیه مربوط به کارفرمایان.

4- تأییدیه ارگان و یا نهاد دولتی ذیربط.

5- تصویر یک نسخه قرارداد منعقده به زبان فارسی که حاوی (موضوع قرارداد، تاریخ شروع و خاتمه قرارداد ، برنامه های آموزشی، تعیین در صد نیروی کار خارجی و ایرانی و امضاء طرفین قرارداد) باشد.

تذکرات:

        1 - کلیه درخواست ها می بایست با امضاء و مهر مجاز کارفرما باشد

        2 کلیه ردیف های فرم ها می بایست به طور کامل پاسخگویی و تایپ گردد.

        3 تکمیل فرم اطلاعات اولیه مربوط به کارفرمایان صرفاً در مواردیکه کارفرمای  مربوطه قبلاً مبادرت به تکمیل فرم مزبور نکرده و یا اطلاعات فرم تغییر کرده باشد.

        4 فرم ها بایستی توسط مدیرعامل و یا رئیس یا عضو هیئت مدیره که نام و حق امضاء آنان در روزنامه رسمی درج شده است امضاء و مهر گردد.

        5 جهت جلوگیری از اتلاف وقت نیروی این اداره کل و همچنین کسب اطلاعات دقیق توسط نمایندگان محترم و رفع مشکلات و پاسخگویی به سؤالات  ، فقط از طریق بخش اخذ مدارک اقدام نموده و از مراجعه به دیگر بخشهای این اداره کل خودداری گردد.

         6 نقص در ارائه مدارک و یا عدم تطبیق و وجود اشتباه در اطلاعات اعلام شده از سوی کارفرمایان موجب عدم بررسی و راکد گردیدن درخواست ذیربط خواهدشد.

          7 -  درخواست ها می بایست انفرادی تنظیم گردد، لذا از ارسال درخواست های دسته جمعی خودداری شود در غیر اینصورت هیچ اقدامی از سوی این اداره کل میسور نخواهد بود.

         8 درصورت وجود هرگونه اعتراضی به نتیجه اعلام شده توسط این اداره کل لازم است دلایل درخواست تجدید نظر خود را کتباً  بصورت مشروح اعلام نمایند .

کلیه اوراق تعهد آورمیباشد ومیباست طبق اساسنامه با مهروامضاءمجازارائه گردد

 

 

 

 

 

 

 

آیین نامه اجرایی