طرز قرار گرفتن و ترتیب تحویل مدارک(صدور پروانه کار)

طرز قرار گرفتن و ترتیب تحویل مدارک(صدورپروانه کار)

1-درخواست نامه شرکت+عکس

2-فرم تکمیل شده اطلاعات فردی+عکس

3- فرم تکمیل شده اطلاعات شغلی

4-کپی صفحه اول گذرنامه

5- کپی ویزای اف    

6- کپی بیمه نامه حوادث که توسط کارفرما که از بیمه ایران خریداری میگردد.

7-کپی مدرک تحصیلی (که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران درکشور تبعه خارجی رسیده باشد)

8- فرم تکمیل شده اطلاعات فردی+عکس

9- فرم تکمیل شده اطلاعات شغلی