ترتیب تکمیل تمدید پروانه کار

طرز قرار گرفتن و ترتیب تحویل مدارک(تمدیدپروانه کار)

1-درخواست نامه شرکت

2-فرم تکمیل شده اطلاعات فردی+عکس

3- فرم تکمیل شده اطلاعات شغلی

4-فرم  تکمیل شده گزارش عملکرد

5-گواهی مالیات برمشاغل افرادخارجی

6-کپی صفحه اول گذرنامه وآخرین اقامت

7-کپی صفحه اول وصفحه مشخصات همسربرای آندسته ازاتباعی که همسر ایرانی دارند

7- کپی بیمه نامه حوادث که توسط کارفرما که از بیمه ایران خریداری میگردد.

8- فرم تکمیل شده اطلاعات فردی+عکس

9- فرم تکمیل شده اطلاعات شغلی

تذکر: کارفرمایان محترم درصورت آماده نبودن گواهی مالیاتی حتما قبل ازاتمام تاریخ پروانه کار درخواست خودرابه ادارات اشتغال ارائه نمایند تا مشمول جریمه نگردند.