طرز قرار گرفتن و ترتیب تحویل مدارک(صدورپروانه کار)

1-درخواست نامه شرکت+عکس

2-فیش پرداختی

3-فرم تکمیل شده اطلاعات فردی+عکس

4- فرم تکمیل شده اطلاعات شغلی

5-کپی صفحه اول گذرنامه

6- کپی ویزای اف    

7- کپی بیمه نامه حوادث که توسط کارفرما که از بیمه ایران خریداری میگردد.

8-کپی مدرک تحصیلی (که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران درکشور تبعه خارجی رسیده باشد)

9- فرم تکمیل شده اطلاعات فردی+عکس

10- فرم تکمیل شده اطلاعات شغلی