طرز قرار گرفتن و ترتیب تحویل مدارک(تمدیدپروانه کار)

1-درخواست نامه شرکت

2- پرداخت فیش تمدید

3-فرم تکمیل شده اطلاعات فردی+عکس

4- فرم تکمیل شده اطلاعات شغلی

5-فرم  تکمیل شده گزارش عملکرد

6-گواهی مالیات برمشاغل افرادخارجی

7-کپی صفحه اول گذرنامه وآخرین اقامت

8-کپی صفحه اول وصفحه مشخصات همسربرای آندسته ازاتباعی که همسر ایرانی دارند

9- کپی بیمه نامه حوادث که توسط کارفرما که از بیمه ایران خریداری میگردد.

10- فرم تکمیل شده اطلاعات فردی+عکس

11- فرم تکمیل شده اطلاعات شغلی

تذکر: کارفرمایان محترم درصورت آماده نبودن گواهی مالیاتی حتما قبل ازاتمام تاریخ پروانه کار درخواست خودرابه ادارات اشتغال ارائه نمایند تا مشمول جریمه نگردند.