قانون صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری

ابلاغ آیین نامه صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

اسحاق جهانگیری٬ معاون اول رئیس جمهور٬ آیین نامه صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی را که به تصویب هیئت وزیران رسیده٬ برای اجرا ابلاغ کرد.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

آیین نامه صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

ماده 1­ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف­ کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.

ب­ مناطق: مناطق آزاد تجاری­ صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

پ­ سازمان: سازمان هر یک از مناطق.

ت­ میزبان: صاحبان بنگاه های اقتصادی و پروژه های عمرانی٬ ساختمانی٬ تولیدی٬

صنعتی٬ خدماتی٬ درمانی٬ تفریحی و گردشگری اعم از دولتی و خصوصی و سایر اشخاص

حقیقی و حقوقی.

ث­ اماکن عمومی: هتل ها٬ متل ها٬ مسافرخانه ها٬ پانسیون ها و اماکن خصوصی

شامل مهمانسرای شرکت های خصوصی و منازل افراد دارای مجوز پذیرش مسافر.

ماده 2­ برای ورود مستقیم اتباع خارجی به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز

مناطق٬ تحصیل قبلی روادید ضروری است.

تبصره 1­ برای افراد مذکور در این ماده٬ نمایندگان نیروی انتظامی در مبادی ورودی مناطق٬ اجازه اقامت مربوط را بر روی اسناد مسافرتی معتبر آنان مهر مینمایند. اجازه اقامت مذکور به مدت یک ماه صادر می شود و با درخواست و تکمیل مدارک توسط میزبان و تأیید سازمان٬اجازه اقامت تبعه خارجی توسط دایره اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی تا شش ماه قابل تمدید است.

تبصره 2­ اجازه اقامت شش ماهه به شرط درخواست میزبان و تأیید سازمان برای شش ماه دیگر قابل تمدید است.

تبصره 3­ برای اقامت اتباع خارجی سرمایه گذار در منطقه مطابق ضوابط مندرج در مقررات سرمایه گذاری مناطق آزاد تجاری­ صنعتی

جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 33432/ت23ک مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدی آن٬ اجازه اقامت با اعتبار یک تا پنج سال قابل تمدید بنا به تشخیص و اعلام کتبی سازمان٬ توسط دفتر نماینده دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی صادر می گردد.

تبصره 4­ صدور اجازه اقامت برای اشخاص زیر ممنوع است:

الف­ اتباع کشورهایی که ورود آنها به کشور توسط دولت ممنوع شده است.

ب­ ممنوع الورودین به کشور به موجب اعلام مراجع قضایی و امنیتی.

پ­ ممنوع الورودین به مناطق به موجب اعلام مراجع قضایی و امنیتی.

ماده 3­ اتباع خارجی میتوانند علاوه بر مبادی ورودی مستقیم مناطق٬ همچنین از سایر مبادی ورودی کشور به مناطق وارد و یا خارج شوند. در این صورت نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا نمایندگی های داخلی وزارت امور خارجه و یا نمایندگان

نیروی انتظامی مستقر در مبادی وروی با اجازه قبلی وزارت امورخارجه و بدون نیاز به استعلام از سایر دستگاه های اجرایی روادید یک ماهه صادر می نمایند.

تبصره 1­ در صورت درخواست میزبان برای تمدید اقامت اتباع فوق الذکر در مناطق و تأیید سازمان٬ نیروی انتظامی موظف است ضمن درج مهر خروج از کشور٬ نسبت به تمدید اقامت وی در همان منطقه با رعایت ماده (2) این آیین نامه اقدام نماید.

تبصره 2­ در صورت پایان اقامت فرد موصوف٬ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران برای خروج نامبرده از طریق سرزمین اصلی مجدداً روادید صادر خواهد نمود.

ماده 4­ اتباع خارجی که پس از ورود به مناطق٬ قصد مسافرت به سایر نقاط کشور را داشته باشند باید طبق مقررات تقاضای خود را به نمایندگی وزارت امورخارجه مستقر در هر منطقه تسلیم نمایند.

تبصره 1­ نمایندگان وزارت امورخارجه در منطقه ظرف (48) ساعت تقاضای مربوط را بررسی و مطابق قوانین و مقررات مربوط روادید راصادر خواهند نمود.

تبصره 2­ در صورتی که نمایندگی وزارت امورخارجه در منطقه مستقر نباشد٬ صدور روادید مذکور در این ماده توسط دفتر نمایندگی دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی انجام میشود. دفتر مذکور ضمن هماهنگی با وزارت امورخارجه مکلف است پاسخ تقاضا را ظرف (48) ساعت از تاریخ دریافت به متقاضی اعلام نماید.

تبصره 3­ اتباع خارجی برای اشتغال در سکوها و شناورهای نفتی و گازی متعلق به کشور که خارج از محدوده آبی مجاز مناطق آزاد (800 متر) قرار دارند باید روادید معتبر از نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور و یا نمایندگیهای وزارت امورخارجه در مناطق و یا مراکز استان اخذ نموده و سپس به سکوهای نفتی یا شناورهای عزیمت نمایند.

تبصره 4­ در صورت نیاز٬ روادید یادشده توسط اداره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی تا سقف شش ماه قابل تمدید خواهد بود.

ماده 5­ اتباع خارجی مقیم مجاز و دارندگان روادید معتبر٬ برای مسافرت به مناطق نیاز به تحصیل روادید جداگانه نخواهند داشت. این افراد می توانند با رعایت مقررات داخلی کشور و ارائه مدارک اقامت و روادید معتبر٬ به مناطق مسافرت نمایند.

ماده 6­ صدور روادید ترانزیت و اجازه اقامت موضوع تبصره (1) ماده (3) این آییننامه بر روی برگه جداگانه در صورت درخواست متقاضی وتشخیص و اعلام وزارت امورخارجه بلامانع است.

ماده 7­ مسئولان اماکن عمومی و خصوصی موظفند ظرف (24) ساعت پس از ورود اتباع خارجی٬ هویت و تاریخ ورود آنان را در کاربرگ(فرم)های مخصوص اعلامیه ورود درج و به دایره امور اتباع خارجی نیروی انتظامی منطقه ویژه انتظامی تسلیم نمایند.

ماده 8­ کاربرگ (فرم)های مخصوص اعلامیه ورود مسافران توسط مناطق با هماهنگی دفتر امور اتباع خارجی محل تهیه و در اختیارصاحبان اماکن عمومی قرار میگیرد.

ماده 9­ برای اشتغال اتباع خارجی در مناطق٬ رعایت مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی٬ بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق الزامی است.

ماده 10­ تصویبنامه های شماره 16447/ت252ک مورخ 10/2/1373 و شماره 41571/ت92ک مورخ 20/8/1373 لغو میشوند.

اسحاق جهانگیری٬ معاون اول رییس جمهور٬ این مصوبه را برای اجرا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.