راهنمای تکمیل مدارک

کارفرمایان محترم میتوانند از2روش مختلف مبلغ پروانه کاررابه حساب بانک مرکزی  اداره کل اشتغال اتباع خارجی واریز فرمایند.


 

1-ازطریق شماره شبا وشناسه پرداخت(به حساب بانک مرکزی)

شماره شباIR63/0100/0040/0101/8601/0013/27 

شناسه پرداخت:34/3018/6741/4012/0000/0000/0000/0000

...................................

2-ازطریق شناسه پرداخت وشماره کارت (به حساب بانک مرکزی)

شناسه پرداخت:34/3018/6741/4012/0000/0000/0000/0000

شماره کارت :1315-1555-9570-6367

خزانه داری بانک مرکزی اداره کل اشتغال اتباع خارجی قابل پرداخت در کلیه شعب بانکهای سراسرکشور.

صدورپروانه کار:4/000/000ریال

تمدیدپروانه کار:2/850/000ریال

تجدیدپروانه کار:4/000/000ریال

تغییرمحل کارونوع کار:2/850/000ریال