راهنمای تکمیل مدارک

کارفرمایان محترم میتوانند از2روش مختلف مبلغ پروانه کاررابه حساب اداره کل اشتغال اتباع خارجی واریز فرمایند.

1-ازطریق(کارت به کارت)شماره 16رقمی :1315-1555-9570-6367

کارفرمایان محترم پس ازواریز کپی فیش واریزی کارت به کارت رابه اداره کل اشتغال اتباع خارجی ارائه نمایند

2-ازطیق شماره شبا وشناسه پرداخت

شماره شباIR63/0100/0040/0101/8601/0013/27 

شناسه پرداخت:34/3018/6741/4012/0000/0000/0000/0000

خزانه داری کل اداره کل اشتغال اتباع خارجی قابل پرداخت در کلیه شعب بانکهای سراسرکشور.

صدورپروانه کار:3/600/000ریال

تمدیدپروانه کار:2/587/000ریال

تجدیدپروانه کار:3/600/000ریال

تغییرمحل کارونوع کار:2/587/000ریال