راهنمای تکمیل مدارک

کارفرمایان محترم میتوانند از2روش مختلف مبلغ پروانه کاررابه حساب بانک مرکزی  اداره کل اشتغال اتباع خارجی واریز فرمایند.


 

1-ازطریق شماره شبا وشناسه پرداخت(به حساب بانک مرکزی)

 

حساب شماره شباIR63/0100/0040/0101/8601/0013/27


شناسه پرداخت هزینه صدور ،تمدید و تجدید پروانه کار :355018682140120110000000000000

شناسه پرداخت جرائم :352018682140120430000000000000

صدورپروانه کار:۶/۰۰۰/۰۰۰ریال

تمدیدپروانه کار:۴/۲۰۰/۰۰۰ریال

تجدیدپروانه کار:۶/۰۰۰/۰۰۰ریال

تغییرمحل کارونوع کار:۴/۲۰۰/۰۰۰ریال