پرسش های متداول

سوال :اتباعی که درایران نیستند وپروانه کاردارند بدون گذرنامه پروانه کارتمدید میگردد یاخیر؟

جواب : بله ،برای تسهیل درکاربدون تبعه واصل گذرنامه lدرخواست تمدید تحویل میگرددوبا ورود تبعه خارجی مراحل تمدید تئسط ادارات کاربه جریان می افتد

...................................................................................................................

سوال :زمان اتمام پروانه کارروبه پایان است وگواهی مالیاتی وبیمه حوادث تبعه حاضر نگردیده است آیا  پروانه کارتمدیدمیگردد؟

جواب : بله برای تسهیل درکاربادرخواست کارفرما پروانه کارتمدید میگردد ولی پروانه کارتحویل نمی گردد تاکارفرماگواهی مالیاتی وبیمه حوادث رابه ادارات اشتغال اتباع خارجی تحویل نماید. وشامل جریمه نمی گردد.ودرغیراینصورت کارفرماشامل جریمه روزانه میگردد.

....................................................................................................................

 سوال :بهترین موقع برای دریافت گواهی مالیاتی انباع خارجی چه زمانی است؟

جواب: حداقل دوماه  قبل ازاتقضای پروانه کار

 ...................................................................................................................

سوال :ادرس  سایت خریدبیمه حوادث رالطفا بفرمایید.

جواب :آدرس سایت بیمه حوادث بیمه ایران(بیمه حیات امن )می باشد.http://www.hayateamn.ir

.....................................................................................................................

سوال :مرحله دوم پس از موافقت هیات فنی با ورود تبعه به ایران کارفرما چه اقدامی انجام دهد؟

جواب :بعد از48تا24ساعت نماینده کارفرما پس ازتماس بادبیرخانه برای دریافت نامه وزارت خارجه به ادارات اشتغال اتباع خارجی مراجعه نماید

.....................................................................................................................

سوال :پس ازتحویل نامه تبعه به وزارت خارجه تبعه پس ازچند روز ویزای Fوحاضر ومیتواند به کنسولگری کشورخود مراجعه نماید

جواب :حداقل 3روزبعد پس ازتماس تبعه می تواند به کنسولگری مراجعه وویزای Fخود رادریافت وبه ایران مراجعت نماید.

......................................................................................................................

سوال: آیا کارگران خارجی که به دلیل انقضاء مدت اعتبار پروانه کارشان از کارگاه اخراج می شوند استحقاق دریافت حق سنوات مقرر در قانون کار را دارا می باشند ؟

جواب: کارگران خارجی دارای پروانه کار شاغل در ایران که خاتمه کار آنان بدلیل منقضی شدن مدت اعتبار پروانه کارشان بوده و به این دلیل رابطه استخدامی آنان با کارفرما قطع گردیده باشد به اعتبار کار انجام شده و سوابق کاری که پیدا نموده اند چنانچه سابقه کارآنان به یکسال رسیده باشد مشمول اخذ سنوات به میزان مقرر خواهند بود .

........................................................................................................................

سوال: آیا اتباع خارجی می توانند از بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند ؟

جواب:درصورتی که اتباع دارای مجوزقانونی (پروانه کار)باشد همانند افراد تبعه کشور مشمول کلیه مزایای قانونی تامین اجتماعی میباشند.

........................................................................................................................

سوال:درصورت مفقود شدن پروانه کارچه اقدامی باید انجام داد؟

جواب :اول :طی نامه ای به اداره کل اشتغال صادره کننده پروانه کاراطلاع داده شود.

دوم:دردونوبت مجزا15روزه آگهی روزنامه رسمی گردد.

سوم:بهاآگهی روزنامه رسمی ودرخواست نامه شرکت برای صدورالمثنی پروانه کاراقدام گردد.

.........................................................................................................................

سوال:مدرک رتحصیلی کارشناسان چگونه وکجا تایید میگردد؟

جواب: مدرک تحصیلی تبعه باید به تاییدسفارت جمهوری اسلامی ایران درکشورمتبوع رسیده وسپس برای دارالترجمه رسمی درایران ترجمه فارسی گردد.

..........................................................................................................................

سوال :اعضای هیت مدیره وموسسین شرکتها واشخاص سرمایه گذارنیازبه ارائه مدرک تحصیلی دارند؟

جواب :این اشخاص ازارئه مدرک تحصیلی معاف میباشند.

...........................................................................................................................

 سوال :شرکتی دخواست روادید داده است وموتفقت شده است ونامه وزارت خارجه به کنسولگری ارسال شده است تبعه انصراف ازآمدن داده است الان شرکت چه اقدامی باید انجام بدهد.

1-شرکت درخواست ابطال پروانه کاربه وزارت کارارائه نماید.

2-شرکت درخواست ابطال برای وزارت خارجه ارائه نماید.

.........................................................................................................................

سوال:شرکت ما برای شخص خارجی مجوز صدورروادید باحق کارگرفته است ودرحال حاضر آن شخص بامشکل برخورد کرده است

ونمی خواهد ازویزای کاراستفاده نماید این شرکت چه اقدامی باید انجام دهد.

جواب 1:شرکت باید یک درخواست ابطال صدورروادید باحق کاراقدام نماید.

جواب2:اگرتبعه درایران باشد وویزای کارهم دریافت کرده بود شرکت باید مدارک صدوروابطال راآماده نماید.

.........................................................................................................................

سوال :شرکت ما درهیات چارت 20نفررابه تصویب رسانده است درحال حاضر5نفرآماده ورود هستند چه باید کرد؟

جواب:شرکت باید مدارک صدورروادید باحق کارراآماده نماید وبعد ازحداگثر72ساعت مامه وزارت خارجه آماده می باشد وپس ازدریافت اتباع می توانندبه کشوروارد شوند.

..........................................................................................................................

سوال:شخص تبعه ای پروانه کاردراستانی داشته است وباکارفرمای قبلی قطع رابطه نموده وکارفرمای قبلی ابطال پروانه کارنموده است ولی تبعه ازکشورخارج نگردیده است کافرمای جدید اگربخواهد بااین شخص کارکند چه مدارک وفرم هایی راباید تهیه کند؟

جواب:کارفرمای جدید می بایست مدارک تجدید پروانه کارراتهیه وبه اداره کل تسلیم نماید.

..........................................................................................................................

سوال :مدارک لازم برای چارت اتباع خارجی بالای 10نفر

جواب :ا-تکمیل فرم اطلاعات کارفرما 2-تکمیل فرم اطلاعات پروژه  3-تکمیل جدول زمانبندی  4-درخواست کارفرما به اداره کل اشتغال اتباع خارجی  5-روزنامه رسمی  6-کپی قراردادباشرکتهای دولتی وخصوصی  7-تائیدیه ازسازمان ذیربط (نفت ،گاز،مخابرات،نیرو)