طرز قرار گرفتن و ترتیب تحویل مدارک(صدور روادید و رود با حق کار)

1-درخواست نامه شرکت

2-فرم تکمیل شده اطلاعات فردی

3- فرم تکمیل شده اطلاعات شغلی

4-فرم  تکمیل شده اطلاعات کارفرما

5-فرم تکمیل شده تعهد کارفرما

6-کپی گذرنامه

7- کپی روزنامه رسمی و تغییرات

8- فرم تکمیل شده اطلاعات فردی

9- فرم تکمیل شده اطلاعات شغلی