پرسش های متداول تکمیل فرم اطلاعات فردی

سوال :درجای خالی(فیلد خالی) شماره نامه وارده وتاریخ نامه وارده چی بنویسیم؟

جواب :هرشرکت یک درخواست به اداره کل اشتغال می دهد که دارای تاریخ وشماره است ،تاریخ وشماره نامه شرکت درجای  خالی درج میگردد.

....................................................................................................................

سوال:درجای خالی شماره پروانه کاروفیش بانکی چی بنویسیم؟

جواب:درمرحله صدورروادید باحق کارچون تبعه هنوزموافقت لازم برای دریافت پروانه کارراندارداین فیلد ها خالی میماندونیازبه پرداخت هیچ مبلغی نیست .

.....................................................................................................................

سوال:درجای خالی کد اختصاصی چی بنویسیم ؟

جواب: درمرحله صدورروادید باحق کارچون تبعه هنوزموافقت لازم برای دریافت پروانه کارراندارداین فیلد خالی میماند.

......................................................................................................................

سوال:درجای خالی نام ونام خانوادگی وتاریخ تولد به فارسی بنویسیم یا به انگلیسی؟

جواب:نام ونام خانوادگی هم فارسی وهم انگلیسی درج میگرددوتوجه داشته باشید تاریخ تولد حتما به میلادی باشد.

......................................................................................................................

سوال :درجای خالی شماره روادید چی بنویسیم هنوزتبعه ما وارد کشورنشده است؟

جواب:گرتبعه وارد ایران نشده است خالی میماند ولی اگروارد کشورشده است شماره روادیدی قرمز رنگی که زیر عکس بصورت عمودی قرارگرفته درجای خالی نوشته شود.

.......................................................................................................................

سوال:درجای خالی محل اخذروادید ومرزورود چی بنویسیم ؟

جواب1:اگرتبعه وارد ایران نشده است محل اخذ روادید راشهری راکه درآن کشورایران کنسولگری دارددرج نموده واگرهوایی به ایران می آیند درفیلد مرزورود فرود گاه امام خمینی درج گرددواگرزمینی یکی ازمرزهای ورودی ایران انتخاب شود ودرج گردد.

جواب 2:اگرتبعه درهنگام درخواست شرکت درایران است میتواند به 2روش عمل نماید

1-شرکت می تواند محل اخذ روادید راکیش درج نماید وپس ازتاییدهیات فنی اشتغال اتباع خارجی   به کیش رفته وویزای اف خود رادریافت نماید .

2-تبعه می تواند به کشورمتبوع ویاهرکشوری که علاقمند است سفرنموده وویزای اف خود راازآن کشوردریافت نمایدوسپس به ایران بازگردد.

.........................................................................................................................

سوال :درجای خالی شماره اقامت وتاریخ آخرین ورود چی بنویسیم ؟

جواب:اگرتبعه اصلا واردایران نشده است خالی میماند وچیزی ننویسید ولی اگروارد ایران شده است تاریخ آخرین ورود وشماره ای که پلیس برروی ان مهرزده وقید گردیده است رادرجای خالی نوشته گردد.