علل جریمه شرکتها ازسوی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی

  

 

 

دلیل عمده جریمه شرکتها به شرح ذیل می باشد

عدم اطلاع کارفرمایان نسبت به قوانین ومقررات وآئین نامه های اشتغال اتباع خارجی

کارفرمایانیکه ازخدمات اتباع خارجی استفاده می نمایند مکلفند مدارک لازک راجهت صدور پروانه کاراتباع یادشده راظرف مدت یک ماه ازتاریخ ورود تبعه به کشور به واحد های ذیربط وزارت تعاون ارائه نمایند درغیر اینصورت به استناد بند ج ماده 11قانون تنظیم بخشی ازمقررات دولت به ازاءهرروز مبلغ 4/425/825  ریال درسال1400کارفرمایان متخلف جریمه خواهند شد

قصور کارفرمایان درخصوص عدم تمدیدبه موقع پروانه کاراتیاع خارجی شاغل درشرکتها

کارفرمایانیکه خواستاراستفاده ازخدمات اشتغال اتباع خارجی می باشند درصورت تمایل به تمدید پروانه کارکارشناسان خارجی شاغل درواحد های خود مدارک لازم رابرای تمدید پروانه کاربه انضمام گزارش عملکرد برنامه آموزشی حداقل یک ماه قبل ازانقضای پروانه کاربه واحد تحویل مدارک ارائه نمایند

قصورکارفرمایان برای ابطال پروانه کار

کارفرمایان محترم می بایست قبل ازاتمام مهلت پروانه کارویا انمام کارتبعه قبل ازمهلت پروانه کاردرخواستی نسبت به ابطال پروانه کاراقدام نمایند درغیر اینصورت بعد ازمهلت اتمام پروانه کار به ازای هرروز مبلغ 4/425/825  ریال جریمه خواهند شد.

قصورکارفرمایان درمنطقه شغلی اتباع خارجی

کارفرمایان محترم میبایست اتباع خارجی شاغل رافقط درمنطقه کاری وشغل قید شده درپروانه کاربکارگماری نموده

ودرغیراینصورت مشمول جریمه خواهند شد