علل جریمه شرکتها ازسوی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی

  

 

علل جریمه شرکتها ازسوی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی


4دلیل عمده جریمه شرکتها به شرح ذیل می باشد

 

1-عدم اطلاع کارفرمایان نسبت به قوانین ومقررات وآئین نامه های اشتغال اتباع خارجی

کارفرمایانیکه ازخدمات اتباع خارجی استفاده می نمایند مکلفند مدارک لازک راجهت صدور پروانه کاراتباع یادشده راظرف مدت یک ماه ازتاریخ ورود تبعه به کشور به واحد های ذیربط وزارت تعاون ارائه نمایند درغیر اینصورت به استناد بند ج ماده 11قانون تنظیم بخشی ازمقررات دولت به ازاءهرروز مبلغ1/353/610ریال درسال 95 کارفرمایان متخلف جریمه خواهند شد.

 

2-قصور کارفرمایان درخصوص عدم تمدیدبه موقع پروانه کاراتیاع خارجی شاغل درشرکتها

 کارفرمایانیکه خواستاراستفاده ازخدمات اشتغال اتباع خارجی می باشند درصورت تمایل به تمدید پروانه کارکارشناسان خارجی شاغل درواحد های خود مدارک لازم رابرای تمدید پروانه کاربه انضمام گزارش عملکرد برنامه آموزشی حداقل یک ماه قبل ازانقضای پروانه کاربه واحد تحویل مدارک ارائه نمایند

 

3-قصورکارفرمایان برای ابطال پروانه کار

کارفرمایان محترم می بایست قبل ازاتمام مهلت پروانه کارویا انمام کارتبعه قبل ازمهلت پروانه کاردرخواستی نسبت به ابطال پروانه کاراقدام نمایند درغیر اینصورت بعد ازمهلت اتمام پروانه کار به ازای هرروز مبلغ 1/353/610ریال جریمه خواهند شد.

 

4-قصورکارفرمایان درمنطقه شغلی اتباع خارجی

کارفرمایان محترم میبایست اتباع خارجی شاغل رافقط درمنطقه کاری وشغل قید شده درپروانه کاربکارگماری نموده ودرغیراینصورت مشمول جریمه خواهند شد