پرسش های متداول تکمیل فرم اطلاعات شغلی

سوال :درجای خالی نام کارفرما چی بنویسیم ؟

جواب :درجای خالی کارفرما اسم شرکت حقوقی ودرصورت نداشتن شرکت اسم شخص مدیرکارگاه نوشته گردد.

.....................................................................................................

سوال:درجای خالی نام پیمانکارونام پروژه چی بنویسیم ؟

جواب :شرکت هایی که چارت آنها دراداره کل اشتغال اتباع خارجی به ثبت میرسد این قسمت راپر میکنند وبرای شرکت های دیگر لازم نیست وخالی می ماند.

.....................................................................................................

سوال :درقسمت شماره شناسایی کارفرما وشماره شناسایی پیمانکار چی بنویسیم ؟

جواب :مثل قسمت بالافقط شرکت هایی که پروژه دارند کد شناسایی خود راجاگذاری مینمایند وبرای شرکت های دیگر لازم نیست وخالی میماند.

.....................................................................................................

سوال :درجای خالی کد پروژه چی بنویسیم ؟

جواب :شماره چارتی که دراداره کل اشتغال اتباع خارجی به ثبت رسیده است جا گذاری میگردد.

.....................................................................................................

سوال :درجای خالی  ردیف شغلی تبعه چی بنویسیم ؟

جواب :شماره ردیف شغلی شخصی که پرونده اوراتنظیم می نمایید ودرچارت مصوب گردیده است نوشته میگردد

.......................................................................................................

سوال :درجای خالی نام مدیرعامل ویانماینده عمده چی بنویسیم ؟

جواب :اگرشرکت بود نام مدیرعامل ودارنده حق امضاواگر 2نفرحق امضاداشتند نام هر2نوشته میگردد.ولی اگر کارگاه ویا شخص بود نام شخص کارفرمانوشته میگردد.

......................................................................................................

سوال :درجای خالی شماره ملی ویاکداختصاصی چی بنویسیم ؟

جواب:کد ملی مدیرعامل ویا کارفرمای ایرانی نوشته میگردد.ولی اگر کارفرما خارجی بود وقبلا پروانه کارگرفته بود کد شناسایی کارفرما  که ازطرف اداره کل اشتغال اتباع خارجی به شخص اعلام گردیده  می بایست آن را بنویسید.

جواب2:اگرکارفرما خارجی بود وبرای اولین باردرخواست صدورروادید باحق کارراداشت دراین قسمت خالی میماند.

......................................................................................................

سوال :درجای خالی شروع بکارچه تاریخی رابنویسیم ؟

جواب 1:درمرحله صدورروادید باحق کار درآن قسمت چیزی نوشته نمی گرددوخالی می ماند

جواب2:درمرحله صدورپروانه کارتاریخ ورود تبعه باویزای اف مد نظر میباشد وآن تاریخ شروع بکارمی باشدودرجای خالی نوشته می شود.

جواب 3:درمرحله تمدید پروانه کارتاریخ اولین ورود تبعه باویزای اف می باشد ممکن است سال قبل باشد ویا چندسال دیگر مدنظر اواین شروع بکاربا پروانه کاردرایران است