آدرس سازمانهای مرتبط

پلیس مهاجرت: خیابان مطهری کوی نور ساعت کار 8تا13شنبه تاچهارشنبه

وزارت خارجه :میدان امام خمینی ساختمان اصلی وزات خارجه ساعت کار8تا16شنبه تا چهارشنبه